Réservatioun fir de Menu an den Wäinschmaachen 2018

Sonndeg 19. August 2018 – 12:00 Auer

Schliikeplaz

 

Dir kennt per Telefon reservéieren un + 352 75 02 76 (Pundel)

oder de Formuler entent drënner ausfëllen

 

Nodem Dir den Formulär ausgefëllt hutt, kritt dir eng Email geschéckt, dés Är Bestellung recapituléiert.

Dir kritt herno eng Bestätegung per Email.