33. Wäin-Schmaachen 2017

Donneschdeg, 17. August
        19:00 Auer   Vernissage vun der Konschtausstellung
Freideg, 18. August
        17:30 Auer   Rock de Schleek
Sonndeg, 20. August
        10:15 Auer   Wäinseenung a feierlech Mass mat der Chorale Ste Cécile Diekirch
        
        11:30 Auer   Concert Apéritif
        12:00 Auer   Mëttesmenu – Warem Ham, Hunn am Réisleng oder gebaake Muselfësch.
                                                             →Reservatioun Tel.: (+352) 75 02 71
        13:00-20:00 Ouverture vun de Wäinstänn
        15:00 Auer   Cortège vun der Musel op d’Schliikeplaz. 
                             Animatioun mat den «Party Champ’s» (Rol Girres an Jeannot Conter)

 

Gebaake Muselfësch, Grill, Owesmenu.
Konschtausstellung an Hobbykünstler, Amüsement fir Kanner, Sprangschlooss asw…
Kaffisstuff matt Kouch an Taarten an dobäi iin goud Miseler Drëpp

11.00-22.00 Auer Gratis Schëffspassage Meechtem-Nëttel (Nëtteler Kiermes)

 

De Programm vun 32. Wäinschmaachen : hei

Méi Info an Facebook : https://www.facebook.com/events

32. Wäin-Schmaachen 2016

invitatioun 2016
Donneschdeg, 18. August
        19:00 Auer   Vernissage vun der Konschtausstellung
Freideg, 19. August
        16:30 Auer   Rock de Schleek (Info um Facebook: 8. Rock de Schleek)
Sonndeg, 21. August
        10:15 Auer   Wäinseenung a feierlech Mass mat der Chorale Ste Cécile Diekirch
        11:00 Auer   Deutsch-Lëtzeborger Weinhappening
        11:30 Auer   Concert Apéritif
        12:00 Auer   Mëttesmenu – Warem Ham, Hunn am Réisleng oder gebaake Muselfësch.
                                                             →Reservatioun Tel.: (+352) 75 02 71
        13:00-20:00 Ouverture vun de Wäinstänn
        15:00 Auer   Cortège vun der Musel op d’Schliikeplaz. 
                             Animatioun mat den «Party Champ’s» (Rol Girres an Jeannot Conter)
Gebaake Muselfësch, Grill, Owesmenu.
Konschtausstellung an Hobbykünstler, Amüsement fir Kanner, Sprangschlooss asw…
Kaffisstuff matt Kouch an Taarten an dobäi iin goud Miseler Drëpp

11.00-22.00 Auer Gratis Schëffspassage Meechtem-Nëttel (Nëtteler Kiermes)

 

De Programm vun 32. Wäinschmaachen : hei

Méi Info an Facebook : https://www.facebook.com/events

Save the Date : Meechtemer Entente um Maacher Wäifest 10-11 sept. 2016 —

10 an 11 september 2016
Virun der Aptekt an beim Staatshaus kënn Dir ies Wäistänn fannen an do e gudde Crémant oder Wäin genéissen.
11 September 2016
Meechtemer sin Sonndes mat engem Won vum UJM an engem Won vun der Rieslingskinnigin um Macher Wäifest vertrueden.

Méi Info an Facebook : https://www.facebook.com/events

Save the date : 32. Meechtemer WäinSchmaachen 18-21 Aug. 2016 —

Donneschdeg, 18. August
        19:00 Auer   Vernissage vun der Konschtausstellung
Freideg, 19. August
        16:30 Auer   Rock de Schleek (Info um Facebook: 8. Rock de Schleek)
Sonndeg, 21. August
        10:15 Auer   Wäinseenung a feierlech Mass mat der Chorale Ste Cécile Diekirch
        11:00 Auer   Deutsch-Lëtzeborger Weinhappening
        11:30 Auer   Concert Apéritif
        12:00 Auer   Mëttesmenu
        13:00-20:00 Ouverture vun de Wäinstänn
        15:00 Auer   Cortège vun der Musel op d’Schliikeplaz. Animatioun
Gebaake Muselfësch, Grill, Owesmenu.
Konschtausstellung an Hobbykünstler, Amüsement fir Kanner, Sprangschlooss asw…
Kaffisstuff matt Kouch an Taarten an dobäi iin goud Miseler Drëpp

11.00-22.00 Auer Gratis Schëffspassage Meechtem-Nëttel (Nëtteler Kiermes)

 

Méi Info an Facebook : https://www.facebook.com/events

Wäin-Schmaachen 2014

Donneschdeg, 14. August 2014

19.00 Auer Vernissage vun der Konschtausstellung

matt de Kënschtler Pitt Brandenburger, Jeff Hemmer, Nico Flies, Raphael Gindt, Nadine Toussaint

 

Freideg, 15. August 2014

18.30 Auer Rock de Schleek

 

Sonndeg, 17. August 2014

10.15 Auer Wäinseenung a feierlech Mass gesongen vum Gesangveräin Réiser-Crauthem

11.30 Auer Concert Apéritif gespillt vun der Leidelénger Musek

11.00-22.00 Auer Gratis Schëffspassage Meechtem-Nëttel

12.00 Auer Mëttesmenu: Warem Ham, Hunn am Réisleng oder gebaake Muselfësch. Reservatioun Tel.: 75 02 71

13.00 – 20.00 Auer Ouverture vun de Wäinstänn

15.00 Auer Cortège vun der Musel op d’Schliikeplaz.

 

Animatioun mam Rol Girres an Jeannot Conter, an mam Musikveräin «Concordia» Kreuzweiler-Dillmar

 

Gebaake Muselfësch, Grill, Owesmenu.

 

Konschtausstellung an Hobbykünstler

Amüsement fir Kanner, Sprangschlooss asw…

Kaffisstuff matt Kouch an Taarten….

….an dobäi iin goud Miseler Drëpp