50 Joerfeier vun der Entente des Sociétés Meechtem

50 Joerfeier vun der Entente des Sociétés Meechtem, 16 März 2018